STATUT KLUBU SPORTOWEGO

„MAŁOPOLSKI KLUB PARALOTNIOWY”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

MAŁOPOLSKI KLUB PARALOTNIOWY (MKP) zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem
kultury fizycznej.

§ 2

Klub działa na mocy Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857,
z późn. zm.) , Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz.
104, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 3

Klub zrzesza osoby zainteresowane paralotniarstwem i lotniarstwem w Polsce.

§ 4

1. Siedzibą Klubu jest miejscowość Kocmyrzów.
2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw.

§ 5

1. Klub jest zawiązany na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.
2. Klub może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie zobowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
3. Nazwa i symbole Klubu korzystają z ochrony prawnej.

§ 6

1. Klub może należeć do innych krajowych lub międzynarodowych związków i organizacji.
2. W kontaktach międzynarodowych Klub może używać nazwy „Malopolska Paragliding
Club” lub nazwy skróconej MKP.

§ 7

1. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.
2. Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

1

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8

Celem Klubu jest:
1. Krzewienie Kultury Fizycznej i Sportu w zakresie uprawiania paralotniarstwa i lotniarstwa.
2. Popularyzacja i rozwój paralotniarstwa i lotniarstwa.
3. Popularyzacja turystyki paralotniowej i lotniowej ze szczególnym uwzględnieniem
Małopolski.

§ 9

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. Działania podejmowane dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania,
doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej osób zainteresowanych paralotniarstwem
i lotniarstwem.
2. Wpływanie na całokształt praw i zasad obejmujących paralotniarstwo i lotniarstwo.
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności Członków Klubu.
4. Integrowanie środowiska paralotniowego i lotniowego.
5. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Klubu.
6. Reprezentowanie członków wobec instytucji centralnych, samorządowych, regionalnych
i na forum międzynarodowym.
7. Propagowanie i popieranie działań dotyczących ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
w dbałości o zrównoważony rozwój paralotniarstwa i lotniarstwa.
8. Reprezentowanie Członków Klubu w sprawach ubezpieczeniowych.
9. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu i rekreacji
paralotniowej i lotniowej, oraz aktywnego wypoczynku.
10.Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży w
zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem
tematyki paralotniowej i lotniczej.
11.Wspomaganie członków klubu biorących udział we współzawodnictwie w ramach sportu
kwalifikowanego.
12.Organizowanie treningów, szkoleń, seminariów, oraz innych form poszerzania wiedzy
służących promocji celów statutowych Klubu.
13.Organizowanie sekcji sportowych, zespołów ćwiczeń rekreacyjnych, drużyn, grup.
14.Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
15.Wydawanie publikacji związanych z działalnością Klubu.
16.Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
17.Prowadzenie działań mających na celu wspieranie członków poszkodowanych
w wypadkach.
18.Działania na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
19.Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych poprzez zbieranie składek
członkowskich, darowizny i inne źródła dla realizacji zadań statutowych.
20.Popularyzowanie higienicznego trybu życia.
21.Działalność wspomagająca rozwój kultury fizycznej w wspólnotach i społecznościach
lokalnych.
22.Działalność wspomagająca oraz poszerzająca wiedzę i umiejętności pod kątem ratowania
i ochrony ludności.
23.Działalność wspierająca aktywność psychofizyczną byłych żołnierzy zawodowych,

2

inwalidów wojskowych oraz kombatantów.
24.Działanie zespołów doradczych w zakresie obejmującym w szczególności:
a) bezpieczeństwo
b) szkolenie
c) sport
25. Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i promocyjnej paralotniarstwa.

§ 10

1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.
3. Członkowie założyciele po zarejestrowaniu Klubu stają się Członkami zwyczajnymi.

§ 12

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do
czynności prawnych, popierająca cele statutowe i pragnąca w nim działać, z zastrzeżeniem
§ 13, ust. 3 i 4.
2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, zaopiniowanej
pozytywnie przez dwóch członków klubu, po podjęciu uchwały przez Zarząd o przyjęciu
kandydata w poczet członków oraz wpłaceniu opłaty wpisowej.
3. Członkowie małoletni w wieku od 16 do 18 lat, posiadają wszystkie prawa członka
zwyczajnego. Mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że
w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do
czynności prawnych.
4. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
Klubu na zasadach określonych w Art.3, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach.
5. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Klubu na
zasadach ogólnych.

§ 14

1. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i na podstawie uchwały
zarządu.

3

3. Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu
Członków.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania uchwał władz Klubu.
5. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.

§ 15

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia lub sportu, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój
Stowarzyszenia
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek
Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu.
2. Korzystania z wszelkich form działalności Klubu.
3. Nosić symbole Klubu.
4. Zgłaszania wniosków do Zarządu dotyczących działalności Klubu.
5. Uzyskiwanie informacji od organów Klubu w sprawach dotyczących ich działalności.
6. Odwoływać się od postanowień organów Klubu.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu.
3. Dbać o mienie Klubu.
4. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie.
5. Przyczyniania się swoja postawą, do wzrostu roli i znaczenia Klubu.

§ 18

1. Członkowie honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym
posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 19

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd z powodu:
4

a) zalegania z opłatą składek członkowskich dłużej niż 3 miesiące
b) w wyniku rażącego naruszenia statutu lub uchwał organów Klubu
c) w przypadku braku wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń przez członka
wspierającego Klubu
3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4. Śmierci członka.
5. Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 20

Od uchwały Zarządu w sprawie nie przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia
członkostwa w terminie 30 dni od doręczenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU

§ 21

Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią
inaczej.

§ 23

Kadencja władz:
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie mogą być wybrani w tych samych wyborach jedynie do jednego organu
wybieralnych władz Klubu.

§ 24

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni
b) z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni goście
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5

5. Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, podając porządek
obrad, dla jakiego zostało zwołane. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu
o posiedzeniu. Dopuszczone jest też zwołanie Walnego Zebrania za pomocą poczty
elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co
najmniej 15 członków zwyczajnych Klubu, nie później niż 30 dni od złożenia wniosku.
Dopuszczone jest też zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania za pomocą poczty
elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
8. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być
wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować
i podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników. Walnego zebranie obraduje
z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

§ 25

Walne Zebranie Członków jest uprawnione do decydowania o wszystkich sprawach, które należą do
zakresu działania Klubu a w szczególności:
1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu.
2. Uchwalania zmian statutu.
3. Wybór i odwoływanie wszystkich wybieralnych władz Klubu lub ich członków.
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie regulaminów władz Klubu.
7. Przyjęcie porządku obrad. Zmiany w porządku obrad nie mogą zostać rozszerzone o zmiany
w Statucie i o wniosek rozwiązania Klubu.
8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
10.Powoływanie i odwołanie zespołów doradczych.
11.Powołanie i odwołanie sądu koleżeńskiego i jego członków jako zespołu doradczego, oraz
uchwalenie regulaminu sądu koleżeńskiego.

§ 26

Zarząd będąc najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje
jego bieżącą działalnością, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 27

1. Zarząd składa się z 3 osób w tym Prezesa i dwóch członków zarządu.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w dniu wyboru.
3. Dwóch członków Zarządu łącznie reprezentuje klub na zewnątrz i działa w jego imieniu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku,
z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

6

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje członek zarządu.

§ 28

Do właściwości Zarządu należy:
1. Realizacja celów Klubu.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
3. Kierowanie bieżącą pracą klubu.
4. Uchwalanie wysokości składek Klubu oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu.
5. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Członków Klubu.
6. Uchwalanie budżetu.
7. Uchwalanie preliminarzy, programów i wniosków.
8. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu.
9. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
10.Przyznawanie wyróżnień i nagród oraz wymierzanie kar statutowych i regulaminowych.
11.Prowadzenie dokumentacji Klubu.
12.Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
13.Informowanie członków o bieżącej działalności Zarządu.
14.Udzielanie odpowiedzi na zapytania Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym z Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w dniu wyboru.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie bieżącej pracy Klubu.
2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
3. Składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
4. Wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków

§ 31

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu.

§ 32

W razie zmniejszenia się składu władz Klubu określonych w § 21 pkt 2 i 3 w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują

7

pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać mniej
niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 33

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) wpływy z działalności statutowej
b) składki członkowskie
c) dotacje
d) darowizny, zapisy i spadki
e) dochody z ofiarności publicznej

§ 34

1. Tryb płacenia składek członkowskich określa Zarząd.
2. Klub prowadzi gospodarkę finansową, oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Wszelkie środki pieniężne muszą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu do kwoty 50.000,-
PLN podejmuje Zarząd, powyżej tej kwoty Walne Zebranie Członków.

§ 35

Klub odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. Członkowie Klubu nie odpowiadają za zobowiązania
Klubu własnym majątkiem.

§ 36

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Klubu składają dwaj członkowie zarządu
lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób jego

8

likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.